Πράσινη Στέγη Μέγαρα

Category
Πράσινες Στέγες

Το δώμα του συγκροτήματος διαμορφώνεται σε δύο επίπεδα και είναι προσβάσιμο από την  απόληξη του κεντρικού κλιμακοστασίου. Η απόληξη , επιφανείας 49,77 τ.μ. διαμορφώνεται από κτιριακό κέλυφος συμβατικής κατασκευής (φέρων οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα – τοιχοποιίες από οπτόπλινθους).Συγκεκριμένα  αποτελείται από τέσσερα τμήματα(Α1,Α2,Α3,Β1), εκ των οποίων τα τρία(Α1,Α2,Α3) επιφανείας 945 τ.μ. αποτελούν οροφή του β’ ορόφου, ενώ το τέταρτο(Β1) επιφανείας 240 τ.μ., αποτελεί οροφή ισογείου χώρου.

Το εν λόγω φυτεμένο δώμα εντάσσεται στην  κατηγορία του εκτατικού τύπου φυτεμένου δώματος. Η επιλογή έγινε λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική έκθεση στατικής αντοχής του κτιρίου αλλά επιδιώκοντας και την καλύτερη επίτευξη των στόχων.

Βασικοί στόχοι είναι :

  • Η βέλτιστη προστασία του κτιρίου
  • Η επισκεψιμότητα με με την δημιουργία χώρων για περιβαλλοντική εκπαίδευση
  • Η βιοκλιματική και αισθητική αναβάθμιση του χώρου
  • Η οικολογική συνέχεια και ισορροπία της βλάστησης του δώματος με το γύρω αγροτικό περιβάλλον.

Η κατασκευή έχει γίνει με τις παραδοχές ότι το φορτίο επικάλυψης είναι 300Κg/ m2 και το κινητό φορτίο 200Κg/ m2. Το κορεσμένο φορτίο υπολογίζεται σε  141,1kg/m2. O εκτατικός  τύπος με το ελάχιστο υπόστρωμα φύτευσης της τάξης των 10 εκ. είναι ο πιο ενδεδειγμένος για τη βιοκλιματική εφαρμογή στο υφιστάμενο κτίριο, διότι επιτυγχάνεται μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και δροσισμό χωρίς να επιβαρύνεται η πλάκα του δώματος με μεγάλα φορτία. Ακόμη εξυπηρετεί την ανάγκη δημιουργίας ενός θεματικού κήπου με φύτευση ποωδών και θαμνωδών ενδημικών ειδών στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των μαθητών.

Μελέτη: Βορρεάκου Μαρία- Κατσογιάννη Σταυρούλα – Άρσις αρχιτέκτονες